ข้อมูลปราชญ์หม้อห้อม

Me

นางชลีกร ยอดเมือง

ชื่อและนามสกุลนางชลีกร ยอดเมือง
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
วันเกิดวันที่ 17 สิงหาคม
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่สถานที่ทำงานร้านบายศรีครีเอชั่น 124/5 ม.1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
วุฒิการศึกษาสูงสุด
อาชีพค้าขาย / ผู้ประกอบการ
ข้อมูลครอบครัว

ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ

    การออกแบบและผลิตผ้าเพนท์ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม

วิธีการเรียนรู้ภูมิปัญญา        

     ศึกษามาจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์จากการทำงานในด้านการออกแบบตัดเย็บและปักลายแต่งผลิตภัณฑ์

การถ่ายทอดภูมิปัญญา

   ถ่ายทอดโดยการให้ความรู้การอธิบายและปฏิบัติจริงโดยถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าอื่น ๆ ที่ผลิตสินค้าประเภทผ้า  จำนวน 2-3 ครั้ง/ปี

การทำให้ภูมิปัญญาคงอยู่

   นำความรู้เรื่องการออกแบบตกแต่งการปักด้นมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ 

ผลงานเกียรติประวัติ
    1. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม OTOP ในหอการค้าจังหวัดแพร่