ข้อมูลปราชญ์หม้อห้อม

Me

นายวุฒิไกร ผาทอง

ชื่อและนามสกุลนายวุฒิไกร ผาทอง
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
วันเกิดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2504
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
ที่อยู่สถานที่ทำงานบ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
วุฒิการศึกษาสูงสุด
อาชีพค้าขาย
ข้อมูลครอบครัว

ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ

    การคิดวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงและแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ของตนเอง  ไม่ซ้ำแบบใคร

วิธีการเรียนรู้ภูมิปัญญา        

     ได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาแล้วนำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และหลากหลายรูปแบบ และให้แตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดปัจจุบัน    

การถ่ายทอดภูมิปัญญา

   ถ่ายทอดโดยการบอกเล่า บอกต่อ ให้ผู้ที่สนใจ  และจุดประกายความคิดให้กับบุคคลนั้น ๆ  

การทำให้ภูมิปัญญาคงอยู่

   สืบทอดให้คนที่รักและสนใจในเรื่องนี้จริงๆ