ข้อมูลปราชญ์หม้อห้อม

Me

นางสาวตรีนุช ยะปะนัน

ชื่อและนามสกุลนางสาวตรีนุช ยะปะนัน
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
วันเกิดวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ที่อยู่ปัจจุบันตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
ที่อยู่สถานที่ทำงานตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
วุฒิการศึกษาสูงสุด
อาชีพค้าขาย
ข้อมูลครอบครัว

ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ

    มีประสบการร์มาจากการทำงานในบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับผ้ามาก่อน  แล้วจึงนำมาเปิดเป็นร้านกิจการส่วนตัวของตนเอง 

วิธีการเรียนรู้ภูมิปัญญา        

     ศึกษามาจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์จากการทำงานในด้านการออกแบบตัดเย็บและศึกษามาจากอินเทอร์เน็ตในบางส่วน

การถ่ายทอดภูมิปัญญา

    ถ่ายทอดโดยการให้ความรู้การอธิบายและปฏิบัติจริงโดยถ่ายทอดให้กับนักศึกษาที่มาติดต่อสอบถาม  จำนวน 4-5 ครั้ง/ปี

การทำให้ภูมิปัญญาคงอยู่

    นำความรู้เรื่องการออกแบบตกแต่งมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและถ่ายทอดให้กับผู้สนใจส่วนมากคุณนุชจะให้ความรู้แก่หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลงาน/เกียรติประวัติ
     1. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2556