ข้อมูลปราชญ์หม้อห้อม

Me

นางยุพิน สายสำเภา

ชื่อและนามสกุลนางยุพิน สายสำเภา
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
วันเกิด26 มิถุนายน พ.ศ.2506
ที่อยู่ปัจจุบัน147/2 บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
ที่อยู่สถานที่ทำงานบ้านเลขที่ 268/5 บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบล ทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
วุฒิการศึกษาสูงสุดประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อาชีพค้าขาย
ข้อมูลครอบครัวบิดาชื่อ นายสิงโต จักรบุตร มารดาชื่อ นางเกียน จักรบุตร อาชีพบิดา ทำนา อาชีพ มารดา ทำนา เป็นบุตรคนที่ 1 จำนวนพี่น้อง 2 คน สามีชื่อ นายสุวิท สายสำเภา มีบุตรชาย - คน บุตรหญิง 2 คน

ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ

    มีความรู้สามารถในการทำน้ำครามเพื่อนำมาย้อมเส้นไหมและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทอผ้าเป็นอย่างดี

วิธีการเรียนรู้ภูมิปัญญา

    ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  กระทั่งเกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญความชำนาญ  เกี่ยวกับการทอผ้าและนำภูมิปัญญานั้นมาถ่ายทอดแก่ชาวบ้านและชุมชนเพื่อให้ภูมิปัญญานั้นคงอยู่สืบไป

การถ่ายทอดภูมิปัญญา

    การถ่ายทอดความรู้เรื่อง การทำน้ำคราม การย้อมเส้นไหม การทอผ้า ถ่ายทอดด้วยวิธี การสอนและให้ลงมือปฏิบัติ โดยถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน ชุมชน บุคคลที่สนใจ

การทำให้ภูมิปัญญาคงอยู่

    มีการถ่ายทอดให้คนในครอบครัว และลูกหลานชุมชนชาวบ้านและผู้ที่สนใจได้รับรู้และให้สืบทอดต่อๆกันไป

ผลงาน/เกียรติประวัติ

1.  ได้รับมาตรฐาน มภช.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชนและผ้าทอมือ

การทอผ้าฝ้าย การทอผ้า