วิทยาลัยชุมชนแพร่ โครงการรำลึกพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการรำลึกพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึก ถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์กับอาจารย์ กิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น การประกวดพานไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ กิจกรรมในช่วงบ่าย มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดสอนระดับหลักสูตรอนุปริญญา ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษารวมทั้งหมด 332 คน


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n250861.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 10-09-2018 08:08:02 น.