วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา โดยมีคุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ พร้อมแนะแนวทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ให้แก่นักศึกษาใหม่ และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เรียนวิทยาลัยชุมชนอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ โดยท่านผู้อำนวยการอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และมีการชี้แจงการให้บริการด้านต่างๆ ประกอบด้วย งานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด และงานกิจการนักศึกษา และผู้ฝึกอบรม และกิจกรรมในช่วงบ่ายของประกอบด้วย การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์ ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในปีการศึกษา 2561 นี้ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดสอนใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าสมัครเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 180 คน


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n050461.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 10-09-2018 07:50:05 น.