วิทยาลัยชุมชนแพร่ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ “100ปี สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย”

ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การเรียนรู้ทรัพยากร 100 ปี สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรในระดับอุดมศึกษา และเครือข่ายด้านการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่ผู้ประกอบอาชีพไม้สักในจังหวัดแพร่ กิจกรรม ประกอบด้วย การสัมมนากรอบการเรียนรู้ทรัพยากร การให้ความรู้ การฝึกอบรม เรื่องพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สักพันธ์ดีจังหวัดแพร่ การอนุรักษ์พันธุกรรมสัก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปรีชา เสงี่ยมวิบูล ผู้อำนวยการการศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นางประไพรพรรณ ไพศาลศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยทรายขาว และนางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n340361.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 08-03-2018 07:16:16 น.