นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ส่งเสริมประชาธิปไตย ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง และมีการแสดงออกทางการเมืองด้วยความสร้างสรรค์ และเพื่อให้มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษามาเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนแพร่ มีนักศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขาต่างๆ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา เวลา 08.00 น. - 15.30 น. ผลการเลือกตั้งพบว่าดาบตำรวจกนกกร ใจสว่าง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 2 ได้รับการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n240261.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 08-03-2018 07:11:18 น.