วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดงาน เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่

ในวันนี้ ( 20 ก.พ.61) เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาวิทยาลัยชุมชนแพร่ครบรอบ 12 ปี เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้รับบริการทางวิชาการของวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอนุปริญญาและการแข่งขันทักษะด้านอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และภารกิจของวิทยาลัยชุมชนแพร่ให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตและปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับอนุปริญญา กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา นิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา นิทรรศการผลงานผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต นิทรรศการผลงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นิทรรศการผลงานโครงการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนแพร่นิทรรศการสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n200261.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-03-2018 09:00:46 น.