พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนแพร่ ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558-2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่ได้รับประสาทอนุปริญญาบัตรจำนวน 202 คน แยกตามสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี 18 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 50 คน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 60 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 35 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 14 คน ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทว่า “ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ที่ท่านได้มุ่งมั่น มีความอุตสาหะด้วยกำลังกาย กำลังใจ ทั้งเพียรพยายาม และอดกลั้นฝ่าฟันอุปสรรค จนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามที่คาดหวัง วิทยาลัยชุมชนตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาได้ถึงจุดสูงสุด ถ้าให้โอกาสเขาได้เรียนรู้และวิทยาลัยชุมชนยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบการศึกษาการฝึกอบรมกับโลกของการทำงานมีเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนสร้างระบบการศึกษาที่รวมการเปลี่ยนแปลงทั้งสามด้านคือ ความรู้ ทักษะ และคุณค่า คุณธรรม การก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแพร่ ก็มุ่งตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในจังหวัดแพร่ เพื่อให้ชาวแพร่ได้มีโอกาสทางการศึกษาให้มากที่สุด ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรตามความต้องการของชุมชนหรือประชาชนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวจังหวัดแพร่ สิ่งที่สำคัญอันดับต่อไปของผู้สำเร็จการศึกษา คือการนำความรู้ ความสามารถที่ร่ำเรียนมาและคุณธรรมความดีไปสร้างความก้าวหน้าในชีวิต หน้าที่การงาน เกียรติยศ ชื่อเสียงให้กับตนเองและองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการสืบทอดปณิธานของวิทยาลัยชุมชนในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และเป็นกำลังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นและความเจริญของประเทศชาติต่อไป”


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n091260.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-12-2017 03:12:45 น.