วชช.แพร่ จัดเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา รุ่นที่ 5

ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารบุนนาค วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง เพื่อให้มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษามาเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมของทางวิทยาลัยและกิจกรรมอื่นที่นักศึกษากำหนดขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีการแสดงออกทางการเมืองด้วยความสร้างสรรค์ และให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี จากผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 2 คน คือ (1.) นายจำรัส มงคลกาวิล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 (2.) นายนครทม สินไพบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 2 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา คือ นายนครทม สินไพบูลย์ ได้คะแนน 185 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาจำนวน 220 คน โดยหลังจากการประกาศแต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอีกจำนวน 15 คน ต่อไป


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานไอที | วันที่โพส : 06-11-2013 09:15:56 น.