Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ ปีที่ 2

วิทยาลัยชุมชนแพร่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มจิตอาสา กลุ่ม Little Help หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมคืนพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ให้เมืองไทย ในโครงการ Little Forest “ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ” ปีที่ 2 ณ สวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่สวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ คุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ผู้อำนวยการอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ กลุ่ม Little Help และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ร่วมปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ให้เมืองไทย ซึ่งโครงการ Little Forest “ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ” ดำเนินการเป็นปีที่ 2 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแพร่ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆของมหาวิทยาลัยฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มจิตอาสา กลุ่ม Little Help และหน่วยงานภาคเอกชน มีแนวคิดในการร่วมจัดการสวนป่าที่ยั่งยืน ด้วยการปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียวคืนสู่ระบบนิเวศน์ ควบคู่ไปกับการนำนักวิชาการ นักการตลาดในสาขาต่างๆที่เหมาะสม ทั้งในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ในการปลูกป่าและ การพัฒนาอาชีพกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังชิ้น มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของป่าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่า ให้มีความยั่งยืนต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n260860.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 13-09-2017 08:55:22 น.