วิทยาลัยคุณธรรม

ในเดือนมิถุนายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ประธานพิธีเปิดโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้บริหาร/สภา 2.กลุ่มบุคลากร/อาจารย์พิเศษ 3.กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้บุคลากร เพื่อปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ มีการสร้างจิตสำนึกที่ดี สามารถนำหลักคุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องให้เกิดความสุข ทั้งยังเกิดประโยชน์และความมั่นคงต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีการส่งเสริม ยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและการทำความดี แสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสมทันสมัย โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ประหยัด เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n 110660.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 14-07-2017 08:20:40 น.