วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำแกนนำโรงเรียนผู้สูงอายุมาพัฒนาความรู้ ทักษะและฝึกปฏิบัติเทคนิคกระบวนการจัดกิจกรรม กิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติวิชาสุขศึกษา การแปรรูปสมุนไพร วิชาประดิษฐ์ การประดิษฐ์สิ่งของจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาพลศึกษา วิชานันทนาการ และวิชาเสริมหลักสูตร


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n17190560.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-06-2017 09:01:04 น.