วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย ผู้อำนวยการอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พิษณุ เจียวคุณ ประธานกรรมการ รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น กรรมการ อาจารย์พีณา จันทะแก้ว กรรมการ และอาจารย์ราชาวดี สุขภิรมย์ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นคณะกรรมการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนแพร่ การเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า กลุ่มนายจ้างและผู้เคยรับบริการจากวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : 05061159.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 30-11-2016 04:47:47 น.