วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ

วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนด ทิศทางการจัดทำแผนปฎิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ระยะเวลา 5 ปี สามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ในการพัฒนาของแต่ละวิทยาลัยชุมชนและให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฎิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ เพื่อกำหนดทิศทางในการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปี 2560


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n190959.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 03-10-2016 03:59:36 น.