วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า นำโดย อุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการรำลึกพระคุณครู (ไหว้ครู)ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์กับอาจารย์ กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูครูผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและมีความประพฤติดี การประกวดพาน ไหว้ครู นอกจากนี้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดสอนในระดับหลักสูตรอนุปริญญา ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษรวมทั้งหมด 400 คน


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n110959.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 13-09-2016 04:34:07 น.