ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ ออกหน่วยกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตำบลแม่ปาน ประจำปี 2559 กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมสานตระกร้าพลาสติก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการบูรณาการทางด้านวิชาการและการฝึกอาชีพ และสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่ตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n210759.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-08-2016 07:36:05 น.