กิจกรรมบริการวิชาการ ค่ายภาษาวัยใส บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (English Camp 2016)

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมกิจกรรมบริการวิชาการ ค่ายภาษาวัยใส บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (English Camp 2016) ให้กับนักเรียน เยาวชนอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของชุมชนสำหรับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะและมีรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ขอ ศูนย์แหล่งเรียนรู้ในชุมชนวิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเด่นชัย กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ภาษาวัยใสตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 อาสาวัยใสอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n140559.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 20-06-2016 07:32:46 น.