รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมชม โรงงานต้นแบบฯ วิทยาลัยชุมชนแพร่

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล ร่วมต้อนรับนายนิพนธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอสูงเม่น ที่ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูงวิทยาลัยชุมชนแพร่ ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งในปีที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Furniture City ของจังหวัดแพร่ในด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมกับชุมชนผู้ทำไม้ ก่อสร้างโรงงานต้นแบบ มูลค่า 15 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้งานไม้ในชุมชนและได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ.2563 จะเป็น “กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักคุณภาพสูง” พร้อมกันนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารองค์กร จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายโรงงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายโรงอบไม้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมกันบริหารจัดการกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังว่าสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้ทำไม้สัก มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไม้ในจังหวัดแพร่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ไม้จากป่าปลูกและปลูกป่าสักอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ ของจังหวัดแพร่ ต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : 2 รองผู้ว่า.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 08-05-2016 06:55:27 น.