วัยใสหัวใจซน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เครือข่ายตำบลต้นแบบป่าแดง จัดโครงการวัยใสหัวใจซนตามรอยเศรษฐกิจพอพียง ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าแดง จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อปลูกฝังวิถีชีวิตแบบพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดง สามารถนำเอาหลักการเศรษฐกิจพอพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 3 ห่วง 2 เงื่อนไข กิจกรรมที่ 2 พอเพียงในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 3 ผังความคิดเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 4 ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง โดยมีวิทยากรจากอาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นผู้ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และวิถีปฎิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต”


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n210459.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 08-05-2016 06:52:19 น.