วิทยาลัยชุมชนแพร่ สร้างสรรค์หัตถกรรมไม้ต้นแบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ ของจังหวัดแพร่

ในวันที่ 16-18 มี.ค.2559 ที่ผ่านมา ณ โรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อนำเสนอแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน และช่างฝีมือท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จำนวน 25 คน ผ่าน “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นำไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ที่ตอบสนองต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และเพิ่มมูลค่าให้แก่การผลิตของอุตสาหกรรมไม้แปรรูปของจังหวัดแพร่ ทำให้ชุมชนผู้ทำไม้สักมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไม้ในจังหวัดแพร่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ไม้จากป่าปลูกและปลูกป่าสักอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ ของจังหวัดแพร่ ต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานสินค้าโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนนำไปจัดแสดงในงาน Chaigmai Design Week 2016 ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n210359.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 08-05-2016 06:47:14 น.