วชช.แพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

ในวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพง วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนร่องซ้อ ชุมชนพระร่วงและชุมชน พระนอน จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการสภาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้รู้คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รักษาและอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี และการประกวดก่อเจดีย์ทรายของนักศึกษาแต่ละสาขาทุกชั้นปี ในปีนี้นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คว้ารางวัลชนะเลิศการก่อเจดีย์ทรายประจำปี 2559 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n090459.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 08-05-2016 06:43:51 น.