พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยชุมชน

ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการประชุมสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยชุมชน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพความรู้ด้านการวิจัย ตามภารกิจในการวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ให้สามารถนำข้อมูลและผลการดำเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพัฒนาขีดความสามารถนำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมผลงานวิจัยเข้าสู่มาตรฐานผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยระดับชาติต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ ประสานความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ วิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนน่าน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาลัยชุมชนกับภารกิจทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ผศ.ดร.ประเสริฐ จริยานุกุล การศึกษาพื้นที่ดำเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านอาหารและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ กิจกรรมการจัดการความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์แหล่งเรียนรู้ด้านไม้สัก


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n15160259.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-02-2016 02:26:30 น.