วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดครัวพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารในจังหวัดแพร่

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ เปิดครัวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านอาหารและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ซึ่งผู้ที่เข้าฝึกอบรมครบตามหลักสูตรแล้ว สามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารและประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านอาหาร อาจารย์อรรถ ขันสี อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในวันที่ 8 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพง วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รุ่นที่ 1 นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ล้านนามีศักยภาพด้านการประกอบอาหาร เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันผู้ประกอบการอาหารในจังหวัดแพร่ ยังขาดทักษะฝีมือแรงงานตลอดจนการสร้างมาตรฐานในการให้บริการ การรองรับมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับตลาดแรงงานและการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารไทย ในต่างประเทศ การที่วิทยาลัยชุมชนแพร่และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ได้ตระหนักและช่วยสร้างบุคลากรทางด้านอาหารจะเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดแรงงาน สร้างโอกาสสำหรับประชาชนในจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายประสงค์ นาแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n080259.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-02-2016 02:24:26 น.