ความร่วมมือในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนผู้ประกอบอาชีพไม้สัก สานต่อนโยบาย “เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้”

ในวันที่ 27 -28 ม.ค.2559 เวลา 13.30 น.ที่โรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก ครั้งที่ 2 ร่วมกับทุกภาคส่วน ในการประสานความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา ผู้ประกอบอาชีพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านไม้สัก ในการดำเนินงานมุ่งเน้นให้องค์กรนำแนวคิดองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้องค์กรเป็นสุข สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย “เฟอร์นิเจอร์ซิตี้” โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการ เสริมสร้างการเป็นองค์สุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมและเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูงวิทยาลัยชุมชนแพร่ และแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และผลิตไม้สักคุณภาพสูง ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอร้องกวาง


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : 27280159.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-02-2016 02:21:59 น.