1. ร้านแก้ววรรณา
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : วุฒิไกร ผาทอง
168 ม.8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 0819604502


2. ร้านบายศรีครีเอชั่น
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : ชลีกร ยอดเมือง
124/5 ม.1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 0861913630


3. นางสุพิน นาห้วย
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : สุพิน นาห้วย
98 ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 0806748316


4. ร้านศิริเพ็ญหม้อห้อม
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : ตรีนุช ยะปะนัน
93 ม.2 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โทร. 081-8823068


5. ร้านเก้าครามหม้อห้อม
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : ศรีสกุล แสนเสมอ
5 ม.5 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร. 081-9931472


6. ร้านโต้งหม้อห้อม
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : เสาร์แก้ว บุญมาก
96 ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 081-9519357


7. ร้านบลูล้านนา
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : พัศภร บรรลือ
221/2 ม.1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 081-9933592


8. ร้านต้นคราม
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : ยุพิน สายสำเภา
147/2 ม.5 ต.ทุ่งโฮ่ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 084-7415338


9. ร้านประดิษฐ์หม้อห้อม
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : จิราพร วงค์เหล่า
96 ม.2 ต.หัวทุ่ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 081-7116825


10. กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : ประนอม ทาแปง
93 ม.2 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โทร. 081-9934883


11. ร้านหม้อห้อมป้าเหลือง
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : เหลือง ทองสุข
227 ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 054-511977


12. ร้านผ้าธรรมชาติ (Natural Mild Shop)
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : จุฑารัตน์ พยัคเลิศ
34 ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 081-9043026


13. ร้านศรีภา หม้อห้อม
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : ออน อุดมผล
292/1 ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 082-8784218


14. ร้านหม้อห้อมน้องผึ้ง
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : แก้วลูน จินดาคำ
75/4 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร. 081-0210359


15. ร้านไพรวัลย์ หม้อห้อม
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : ไพรวัลย์ สะพานทอง
93 ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 089-9531747


16. ร้านพรพนา หม้อห้อม(Porn Phana Shop)
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : พรพนา บุญส่ง
239 ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 081-9605065


17. กลุ่มทอผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย(Silk with Cotton Handmade Group)
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : จันทร์หอม กันกา
119 ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 081-7655031


18. กลุ่มสตรีสหกรณ์หม้อห้อมเวียงทอง
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : อัญชลี นาคบัว
75/4 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร. 086-9217392


19. ร้านทรายทอง
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : รุรีรัตน์ วรินทร์
101/1 ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 081-9934883


20. ร้านสุขใจ หม้อห้อม
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : สุขใจ คำทิพย์โพธิ์ทอง
147/2 ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 081-9615524


21. กลุ่มผ้าทอยีนส์ (Woven Denim Group)
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : ศิวนันท์ จิรกุลธนินโชติ
124 ม.16 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทร. 081-9514217


22. ร้านอวิกาหม้อห้อม
เจ้าของ/ผู้ประกอบการ : อวิกา ถิ่นจอม
5/2 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร. 086-5860167


22. หน่วยงานและผู้ให้การสนับสนุน