เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งที่ 18 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ตามนโยบายการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดหลัก "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาหลากหลาย สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น พร้อมมั้งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 33/13 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ : 054-532191 โทรสาร : 054-532192