วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม

Displaying 1-4 of 4 results.

ชื่อ - สกุล : นาย เจษฎาวัลย์ ปลงใจ

หลักสูตรที่สอน : ภูมิปัญญาภาษาล้านนาเบื้องต้นชื่อ - สกุล : นาง วราภรณ์ กึกก้อง

หลักสูตรที่สอน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชื่อ - สกุล : Mr. George Arthur Cooper

หลักสูตรที่สอน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชื่อ - สกุล : ไม่ทราบข้อมูล Peter Apfelbaum

หลักสูตรที่สอน : ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม