พนักงานราชการ

Displaying 1-10 of 14 results.

ชื่อ - สกุล : นาย สืบพงศ์ นันทศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชื่อ - สกุล : นางสาว วิภา เดือนดาว

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีชื่อ - สกุล : นาย อัครเดช เชื้อกูลชาติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลชื่อ - สกุล : นางสาว ณิชาภัทรกรฏ์ ทองคำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการชื่อ - สกุล : นางสาว ผะอบ ทองคำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียนชื่อ - สกุล : นางสาว บุญญารัตน์ บุญถนอม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชื่อ - สกุล : นาง จินตนา สุขกันต์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการชื่อ - สกุล : นางสาว ศศินภา ชูช่วง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชื่อ - สกุล : นาง เบญริกา ยะสาวงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชื่อ - สกุล : นางสาว อารีย์รัตน์ จันทวงค์

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี