การพัฒนามนุษย์เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาว์ปัญญา การพัฒนาปัญญาให้เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  การจัดการและการใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์  ฝึกการสืบค้น  การสื่อความหมายและการนำเสนอ  บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล  คุณธรรม  จริยธรรม  ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ