หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่


อาจารย์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) แบบฟอร์ม มคอ.3 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้


หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น


ดาวน์โหลด มคอ2 (pdf)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


ดาวน์โหลด มคอ 2(pdf)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ดาวน์โหลด มคอ 2 (pdf)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

-

ดาวน์โหลด(pdf)

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2556

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น


ดาวน์โหลด มคอ2 (pdf)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


ดาวน์โหลด มคอ 2(pdf)

สาขาวิชาการบัญชี


ดาวน์โหลด มคอ 2 (pdf)

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป


ดาวน์โหลด มคอ 2(pdf)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


ดาวน์โหลด มคอ 2 (pdf)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ดาวน์โหลด มคอ 2 (pdf)