หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่


อาจารย์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) แบบฟอร์ม มคอ.3 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้


การปกครองท้องถิ่น

- อนุปริญญาศิลปศาสตร์
(Associate of Arts Program in Local Government)

ดาวน์โหลด มคอ2 (pdf)

การศึกษาปฐมวัย

- อนุปริญญาศึกษาศาสตร์
(Associate of Education Program in Early Childhood Education)

ดาวน์โหลด มคอ 2(pdf)

การบัญชี

- อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
(Associate of Business Administration Program in Accountancy )

ดาวน์โหลด มคอ 2 (pdf)

การจัดการทั่วไป

- อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
(Associate of Business Administration Program in General Management )

ดาวน์โหลด มคอ 2(pdf)

เทคโนโลยีการเกษตร

- อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
(Associate of Science Program in Agricultural Technology)

ดาวน์โหลด มคอ 2 (pdf)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
(Associate of Business Administration Program in Business Computer)

ดาวน์โหลด มคอ 2 (pdf)