content slider


คลิปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Flash Player Is Not Installed.


Either Flash Player is not installed or javascript is disabled.No HTML5 video capability. For best experience it is recommended that you download Flash Player from Adobe.


Get Adobe Flash player


 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ออกให้บริการวิชาการ  แจกเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22-08-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดทำสื่อการสอนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเอกสาร/สื่อ ประกอบการเรียนสอน ในโครงการจัดทำเอกสาร/สื่อ ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22-08-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนแพร่ 4 ปีและการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสภาและบุคลากร
ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จั...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22-08-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ สร้างพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองอำเภอเด่นชัย
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
07-08-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 9 สิงหาคม นี้
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกิจกรรมประชุมครูผู้สอนหลั...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
07-08-2014  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่