content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วชช.แพร่ ออกหน่วยบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อาจารย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่  เตรียมความพร้อมผู้นำชุมชน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย จัดโครงการ ค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ให้แก่เยาวชน ผู้นำ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ ออกหน่วยบริการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนปากจอกวิทยา ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ คณาจารย์วิทย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่  จัดค่ายเปิดโลกการเรียนรู้สร้างเสริมพัฒนาการแก่เด็กปฐมวัยในช่วงปิดภาคเรียน
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้สร้างเสริมพัฒนาการ (Kiddy intelligence Camp) ภายใต้โครงการจัดการความ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ ผลักดันผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองสู่เวทีแฟชั่น (BIFF & BILL 2015 )
ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยช...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-03-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่