content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับถ้วยประทาน พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโ...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-09-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่  เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสามสถาบัน
เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเส...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-09-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ที่ หอประชุมอัจฉริยะ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-09-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน ในหมวดศึกษาทั่วไป เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำค...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25-09-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ อาสา ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการ วิทยาลัยชุมชนแพร่อาสา ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติฯ นำโดยนายบุญญพั...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31-08-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่